Sosyoloji Veri Labaratuarı (SDL)

Sosyoloji Veri Laboratuvarı

Sociology Data Lab (SDL), Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde sosyal araştırmalarda nicel metodolojilere odaklanan bir araştırma laboratuvarıdır. SDL'deki araştırma projeleri, bazıları nüfus çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, halk sağlığı ve kamuoyu araştırması olan çok çeşitli konuları içerir. SDL, klasik anket çalışmalarının yanı sıra, operasyon sınırlarını sosyal ağ analizi, hesaplamalı sosyoloji ve aktör tabanlı sosyal modelleme gibi yeni ortaya çıkan metodolojilere ve çalışma alanlarına genişletmeyi amaçlamaktadır.

SDL'deki çalışmalar aşağıdaki amaçlar için tasarlanmıştır:

Türk toplumu başta olmak üzere toplumsal yapının değişen dinamiklerini, toplumsal-politik değer ve tutumları anlamak ve yorumlamak.
Kesitsel tasarım kullanılarak Türk kamuoyuna genellenebilen ulusal düzeyde temsili veriler sunmak.
Araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, medyanın, devlet kurumlarının, STK'ların ve politika yapıcıların nicel araştırmalardan yararlanabileceği bir topluluk oluşturmak.
En önemli sonuçları daha geniş bir kamuoyuna yaymak.
SDL ayrıca, anket tasarımı, örnekleme, nicel ölçüm, literatür taraması ve veri analizi dahil olmak üzere araştırma süreçleriyle, lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı deneyimler sağlamaya öncelik verir. Bu bağlamda SDL, gerçek dünyadaki araştırma çabalarında nicel yöntemleri ve araştırma becerilerini uygulamakla ilgilenen öğrenciler için destekleyici bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

SDL ayrıca araştırma projeleri için uluslararası araştırma toplulukları ve kurumlarıyla işbirliği yapmakta ve ilgilenilen konularda çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalıştaylarda, devam eden çalışmaların uzmanları bilgi ve deneyimlerini paylaşır.

SDL'deki Projeler

Türkiye Covid-19 Değerler Çalışması (TCVS)

TCVS projesinin Baş Araştırmacısı Dr. Ceylan Engin, bu ankete dayalı araştırmayı, Türkiye'nin demografik ve sosyal dokusunun pandemi döneminde nasıl değiştiğini araştırmak için yürütüyor. Daha spesifik olarak proje, doğurganlık ve aile, toplumsal cinsiyet, kurumsal güven ve aşılama gibi ana alanlarda Türk bireylerinin değer değişimini araştırıyor. Uzun vadede, SDL'nin araştırma gündemi, Türkiye bağlamı için en uygun şekilde tasarlanmış bir ankete dayalı kesitsel veri tabanı oluşturmayı içeriyor.

Uluslararası işbirliği ve araştırma bu projenin güçlü bir parçasıdır. TCVS, çeşitli modüller için Avrupa ile ülkeler arası karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılarak yeni ortaya çıkan uluslararası literatüre katkıda bulunur. Genel olarak, bu proje Türkiye bağlamında nüfus süreçleri ve değer değişimini inceleyerek toplumda karşılaşılan yeni sorunların açıklanmasına katkıda bulunacaktır.

Proje aynı zamanda öğrencilerimizin nicel sosyolojik araştırmalara maruz kalmalarını artırıyor. İlgilenen öğrenciler, MA öğrencilerimiz için tez yazma imkanı da dahil olmak üzere, kişisel araştırma amaçları için yeni verilere erişebilirler.

Milliyetçiliğin Çeşitleri Çalışması

Milliyetçiliğin Çeşitleri Araştırması, Türk halkı arasında “millet” kavramının nasıl anlaşıldığını anlamayı amaçlamaktadır. Daha spesifik olarak proje, milliyetçi tutumların mikro temellerini araştırarak, milliyetçiliğin kamuoyu alanında niteliksel olarak farklı biçimleri olup olmadığını ve bunun nedenlerini sorguluyor. Projenin Baş Araştırmacısı Dr. Tuna Kuyucu, Turgut Keskintürk (Duke Üniversitesi) ile birlikte bu proje kapsamında ulusal düzeyde temsili bir anket araştırması yürütmektedir.

Çeşitli istatistiksel prosedürler (yapısal eşitlik ve karışım modelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılarak proje, (a) Türkiye'de farklı ve ampirik olarak tanımlanabilir milliyetçi sınıfların olduğunu, (b) bu sınıfların sınıf üyelerinin sosyal ağ bileşimleri ve temel psikolojik ölçümlerine göre ayrıştığını ve (c) bu sınıflandırmanın Türk nüfusu arasındaki siyasi görüş ve davranışları anlamakla ilgisi olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Uzun vadede, proje, siyasi ve ekonomik inanç sistemlerine özel vurgu yaparak, bu çalışmayı Türkiye'deki kamuoyu alanını anlayacak şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır.